Medezeggenschapsraad (MR)


In de wet op de medezeggenschap in het onderwijs is de inspraak geregeld van de ouders en personeel van de school ten aanzien van het bevoegd gezag en van een aantal zaken die de school betreffen. De MR bestaat uit een gelijk aantal leerkrachten en ouders. Indien u een vergadering wil bijwonen of aandacht wilt vragen voor een bepaald onderwerp kunt u dit tijdig doorgeven aan een van de leden. De MR verneemt voorafgaand graag schriftelijk of via mail wat het aandachtspunt is. Mailadres: mr.spectrum@morgenwijzer.nl

In het ouderportaal vind u in de digitale boekenkast de notulen van de MR.

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.