Medezeggenschapsraad (MR)


In de wet op de medezeggenschap in het onderwijs is de inspraak geregeld van de ouders en personeel van de school ten aanzien van het bevoegd gezag en van een aantal zaken die de school betreffen. De MR bestaat uit een gelijk aantal leerkrachten en ouders. Indien u een vergadering wil bijwonen of aandacht wilt vragen voor een bepaald onderwerp kunt u dit tijdig doorgeven aan een van de leden. De MR verneemt voorafgaand graag schriftelijk of via mail wat het aandachtspunt is. Mailadres: mr.spectrum@morgenwijzer.nl

In de map schooldocumenten vind u de notulen van de MR.