Uw kind wordt teruggeplaatst vanuit het SBO

Uw kind heeft een speciale lesplaats. Op de speciale lesplaats is gebleken dat een overstap naar het reguliere basisonderwijs mogelijk is. Mocht u uw kind de overstap willen laten maken naar Het Spectrum, zullen wij een zogenaamd breed overleg plannen. In dit brede overleg zullen de betrokkenen van de speciale lesplaats, betrokkenen van Het Spectrum en eventuele iemand vanuit ons ondersteuningsteam aanschuiven. Met elkaar zullen we bespreken welke specifieke ondersteuningsbehoeften er zijn en of Het Spectrum daarin kan voorzien.  

Wanneer we een goed beeld hebben van de ondersteuningsbehoeften van uw kind, gaan we met intern begeleiding, directie en de eventueel nieuwe groepsleerkracht in gesprek om te bekijken of we uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Wanneer we denken dat we dat kunnen, kunt u uw kind inschrijven.  
 
Van de vorige school ontvangen we een Onderwijskundig Rapport, waarin staat hoe de ontwikkeling van uw kind op de verschillende vak- en vormingsgebieden er voor staat. In overleg spreken we af hoe en wanneer uw kind afscheid neemt op de huidige school en wanneer een goed startmoment is op Het Spectrum. 
 
Onze uitgangspunten bij zijinstroom zijn: 
  • We hebben de benodigde  deskundigheid in huis om de juiste ondersteuning te bieden. 
  • We hebben nog ruimte in de groep. Hierbij is 30 leerlingen ons maximum. 
  • De zorgzwaarte en groepsdynamiek in de groep laat instroom van een nieuwe leerling toe.   
  • We kunnen de benodigde ondersteuning organiseren met de mensen en middelen die we tot onze beschikking hebben 
  • Vanaf de bovenbouw (6/7/8) is het kind zelf positief over de overstap naar onze school 
Wanneer wij denken dat we uw kind niet of niet voldoende kunnen bieden wat het nodig heeft, gaan we daarover met u in gesprek. In dat geval zal u weer met de huidige school in gesprek moeten gaan. De zorgplicht voor passend onderwijs, ligt namelijk nog bij hen.